Voorwaarden

Deze versie is in voege sinds: 1/10/2019

1. Wie zijn wij en wat hebben wij jou te bieden?

Welkom bij Venyous, een besloten vennootschap onder beperkte aansprakelijkheid naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel te 2100 Antwerpen, Tweemontstraat 87, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Antwerpen, onder het nummer 0650.961.15] en gekend bij de BTW-administratie onder het nummer BTW BE0650.961.159 (hierna “Venyous”).

Wij ontwikkelden een digitaal online platform waarop je uitzonderlijke locaties voor privégelegenheden of professionele evenementen kan ontdekken, boeken of zelf aanbieden.

Ga dus op ontdekking uit en verken tal van mogelijkheden en opportuniteiten die ons platform jou te bieden heeft!

 

2. Waarom lees je best deze voorwaarden en vanaf wanneer zijn ze op jou van toepassing?

Wanneer “jij” (en onder jij verstaan we jij, maar ook alle personen die je eventueel vertegenwoordigt of waarvoor je instaat) op eender welke wijze (via je computer, je telefoon, een app, ..)(op) onze website en ons digitaal platform http://venyous.be en http://venyous.pro surft, browst, gebruik maakt van de (al dan niet betalende) diensten die wij of onze partners hierop aanbieden (hierna onze “Website”, ons “Digitaal Platform” en/of in het algemeen onze “Diensten”), er informatie op upload, er informatie van download, een locatie post op ons Digitaal Platform of een boeking doet via ons Digitaal Platform, of op eender welke andere manier van onze Diensten gebruik maakt, of je nu registreert of niet, betekent dit dat je ons bevestigt (i) akkoord te zijn met onze voorwaarden (hierna onze “Voorwaarden”), (ii) dat je deze expliciet aanvaardt, zonder enig voorbehoud of enige voorwaarde, (iii) dat je wettelijk gemachtigd bent om onze Voorwaarden te erkennen en te aanvaarden, in je eigen naam en in naam van alle personen die je vertegenwoordigt, en (iv) dat je aldus gebonden bent door deze Voorwaarden en alle bepalingen erin.

Je moet dus goed begrijpen dat je door op onze Website te surfen of van onze Diensten gebruik te maken op de wijzen zoals hierboven uiteengezet er door bovenstaande handelingen een bindende overeenkomst tot stand komt tussen jou en ons.

Daarom raden we je aan onze Voorwaarden nauwkeurig te lezen, alsook onze Privacy Policy en onze Cookie Policy, aangezien ook dezen hier integraal deel van uitmaken en dus ook op jou van toepassing zijn.

We hebben altijd het recht om deze Voorwaarden en in het bijzonder ook de aanbieding, samenstelling en kostprijs van onze Diensten, naar eigen goeddunken en voor om het even welke reden, te veranderen, aan te vullen of te wijzigen. Wanneer we onze Voorwaarden of Diensten wijzigen, zullen we je hiervan op de hoogte brengen middels een communicatie op onze Website, ons Digitaal Platform of op enige andere manier die we vrij mogen kiezen. Je aanvaardt dat we dit mogen doen op een elektronische wijze. Daarnaast raden we je aan om toch ook steeds de datum van de Voorwaarden (die bovenaan deze pagina in deze Voorwaarden staat) te controleren om na te gaan of er een nieuwe versie van kracht is. Indien je hierna verder gebruik maakt van onze Diensten, aanvaard je dat je kennis hebt genomen van deze Voorwaarden, heb je ons hierdoor je akkoord gegeven met deze wijzigingen en ben je dan ook gebonden door deze nieuwe versie van onze Voorwaarden.

Als je niet akkoord gaat met deze Voorwaarden (of wijzigingen aan deze Voorwaarden wanneer we deze Voorwaarden aanpassen), als je niet bevoegd bent om van onze Diensten gebruik te maken, of als je je akkoord wil intrekken, dan dien je het gebruik van onze Diensten onmiddellijk te staken.

Zelf kan je immers onze Voorwaarden in geen enkel opzicht aanvullen, wijzigen of verbeteren.

Heb je echter goede suggesties, wil je ons graag contacteren met een specifieke vraag, of heb je vragen over deze Voorwaarden of een gewijzigde versie ervan, dan kan dit op volgend e-mailadres: privacy@venyous.be. We proberen je dan zo snel mogelijk van een reactie te voorzien (maar zijn dit niet verplicht).

 

3. Welke Diensten bieden wij aan en hoe kan je van onze Diensten gebruik maken?

Je dient goed te beseffen en je aanvaardt dat wij enkel een Digitaal Platform zijn dat Bookers in contact brengt met Hosts die een Venyou aanbieden, en dat je middels onze Diensten een accommodatie (hierna een “Venyou”) kan aanbieden dan wel boeken, maar dat wij zelf geen eigenaar zijn van de aangeboden Venyous, Venyous aanbieden of boeken voor anderen. Wij zijn dus nooit partij bij een overeenkomst die tot stand komt tussen een aanbieder en een boeker en wij hebben ook geen controle over de gedragingen van aanbieders en boekers die gebruik maken van onze Diensten. We voorzien dus alleen het online platform en de functionaliteiten ervan en faciliteren zo contacten tussen aanbieders en boekers.

Er zijn twee manieren waarop je onze Diensten kan gebruiken.

Je kan op onze Website en ons Digitaal Platform op onderzoek uitgaan, onze features eens uittesten en kijken welke unieke locaties je voor welke gelegenheden allemaal kan boeken. In dit geval wordt er niets van jou verwacht – je hoeft je hiervoor immers niet te registeren – maar dan kan je ook geen zelf geen Venyou(s) aanbieden.

Wanneer je graag een aangeboden Venyou wenst te boeken (dan wordt je “Booker”) kan je een informatieaanvraag sturen naar de aanbieder van een Venyou (de "Host"). Je mag maar hoeft je hiervoor niet te registreren. Wel zal je na een informatieaanvraag te hebben verstuurd een email van ons ontvangen met daarin een link naar je automatisch aangemaakte account.

Wanneer je  graag zelf een Venyou wenst aan te bieden via onze Diensten (dan wordt je “Host”), dien je je te registreren. Hoe dit werkt kan je lezen onder 3.1).

 

3.1 Hoe kan je je registreren/kan je een account aanmaken en wat zijn jouw verplichtingen hierbij?

Je kan je registreren op het ogenblik dat je een aangeboden Venyou via ons Digital Platform wil aanbieden, (via de knop “Biedt je Venyou aan” krijg je dan de vraag van ons om je te registeren), of door je meteen al rechtstreeks te registreren via de knop “Registreer Gratis” bovenaan onze homepagina.

Je mag je alleen registeren wanneer je achttien (18) jaar bent of ouder. Ben je jonger dan 18 jaar, dan mag je van onze Diensten geen gebruik maken. Ook mag je maar één (1) actieve account hebben.

Je kan registeren via je e-mailadres, dan wel via je social media account.

Wanneer je registreert via je e-mailadres vragen we je om een wachtwoord te kiezen. Dit dient een uniek wachtwoord te zijn dat je niet gebruikt voor andere websites, digitale platformen of andere handelingen.

Wanneer je registreert via je login gegevens van een derde partij zoals een social media platform, dan kan dit door ofwel de login gegevens op te geven van je account bij dit social media platform, dan wel door ons de toegang te geven tot jouw social media account op de wijze die overeenstemt met wat de algemene (gebruiks-)voorwaarden van het social media platform in kwestie daarover zeggen. We bedoelen hiermee dat jijzelf verantwoordelijk bent en er voor instaat dat het je toegestaan is om je login gegevens aan ons door te geven dan wel ons toegang te verlenen tot de login gegevens van je social media account zonder dat dit een inbreuk betekent op de algemene (gebruiks- of andere) voorwaarden van het social media platform in kwestie en zonder dat wij hiervoor enige vergoeding zouden verschuldigd zijn aan of onderworpen zouden worden aan enige verplichting opgelegd door het social media platform in kwestie of ermee verbonden (service) providers.

Wanneer je registreert, stem je er alleszins ook mee in:

 1. ons te voorzien van accurate, waarachtige, recente en volledige informatie;
 2. je account te onderhouden en onverwijld te updaten wanneer noodzakelijk;
 3. de veiligheid van je account te bewaken door minstens je paswoord te beschermen en de toegang tot onze Diensten via jouw account door (onbevoegde) derden te vermijden dan wel te beperken;
 4. ons onverwijld op de hoogte te brengen indien je beveiligings- of veiligheidsinbreuken vermoedt of ontdekt, al dan niet via jouw eigen account;
 5. je verantwoordelijkheid te nemen voor alle activiteiten die gebeuren op onze Diensten via je account en alle risico’s te accepteren van (bevoegde dan wel onbevoegde) toegang tot onze Diensten via jouw account.

We hebben altijd het recht onze Diensten op te schorten en je de toegang tot ons Digitaal Platform te ontzeggen, of zelfs je account te verwijderen wanneer je bovenstaande of andere verplichtingen zoals opgenomen in deze Voorwaarden niet naleeft. Voor meer informatie hierover verwijzen we je graag verder naar 11.

3.2 Wat kan je allemaal doen eens je geregistreerd ben?

Eens je geregistreerd bent, kan je (onder de tab “Mijn Venyous”):

 1. je profiel aanvullen;
 2. Venyous opslaan als favorieten om later opnieuw te consulteren;
 3. je reservaties bekijken;
 4. berichten uitwisselen met een Host en uitgewisselde berichten tussen jou en een Host opnieuw bekijken;
 5. beoordelingen die je hebt gegeven bekijken.

Als Host (zie onder 3.3 om te kijken hoe je Host kan worden), kan je:

 1. een Venyou toevoegen (zie voor meer informatie onder 3.3);
 2. je boekingen bekijken. Om boekingen die voor jouw Venyou zijn gedaan te bekijken, dien je eerst je factuurgegevens achter te laten zodat we onze dienstverlening aan jou kunnen factureren (zie voor meer informatie hierover 3.3);
 3. berichten uitwisselen met een Booker en berichten uitgewisseld tussen jou en een Booker opnieuw bekijken;
 4. beoordelingen die Bookers over jou en/of je aangeboden Venyou hebben achtergelaten bekijken;
 5. je agenda bekijken en beheren.

3.3 Hoe kan je Host worden/een Venyou toevoegen en wat zijn jouw verplichtingen hierbij?

Je kan op twee manieren een Venyou toevoegen.

Je kan een Venyou toevoegen via je account (zie hiervoor ook 3.2) of je kan gebruik maken van de knop “Bied je Venyou aan” op onze homepagina.

Een Venyou toevoegen houdt in dat je een accommodatie publiek ter beschikking stelt via onze Diensten. Bookers kunnen dan jouw Venyou boeken via onze Diensten en dit op basis van de informatie die jij opgeeft bij het toevoegen van een Venyou.

Wanneer je een Venyou toevoegt dien je een aantal vragen te beantwoorden of zaken aan te duiden of te uploaden, o.a. voor welke activiteiten je Venyou beschikbaar is, wat het maximum aantal gasten is, waar je Venyou gelegen is, wat je privacyniveau is (we tonen de locatie van je Venyou op een map, middels je privacy niveau kan je dan aanduiden hoe nauwkeurig we deze locatie mogen bepalen), foto’s van je Venyou, speciale regels die je wil opleggen aan je Bookers, de prijs, de schoonmaakkosten, een voorschot etc. (hierna de “Informatie”).

Heb je zelf geen mooie foto’s ter beschikking van je Venyou of wil je deze liever laten nemen door een professioneel iemand, dan kan je ons vragen deze foto’s voor jou te nemen. We hebben hiervoor een professionele fotograaf. Je kan hiervoor met ons een afspraak maken op het volgende e-mailadres: locations@venyous.be. We kunnen je hiervoor een vergoeding aanrekenen dewelke bestaat uit volgend bedrag: 50 EUR. Je dient dit bedrag echter niet onmiddellijk te betalen. Dit bedrag word je aangerekend zodra je eerste boeking een feit is, op dezelfde wijze en op hetzelfde ogenblik als we onze eigen vergoeding aanrekenen (zie voor meer informatie hierover 4.3).

Volgende zaken mag je niet vermelden bij het toevoegen van een Venyou:

 • je e-mailadres;
 • je telefoonnummer;
 • je bankrekeningnummer;
 • je accounts op sociale mediaplatformen (vb. verwijzing naar je facebook profiel, whatsapp, …);
 • in het algemeen: alle informatie die een Booker er toe kan aanzetten je te contacteren buiten onze Diensten om.

Venyous kan technische maatregelen nemen om het uitwisselen van deze gegevens te verhinderen.

Je kan er voor opteren volledige betaling op voorhand aan de Booker te vragen bij het aanbieden van je Venyou, of slechts een voorschot, maar je bent alleszins verplicht een voorschot ten belope van minstens vijftien procent (15%) van het totale bedrag (dus inclusief eventuele schoonmaakkosten als je deze vraagt) aan te rekenen aan de Booker.

Vb. Je biedt je Venyou aan voor €250 en rekent bijkomend €50 schoonmaakkosten aan. Je zal dus ten minstens €45 (15% van €300) moeten aanrekenen aan de Booker.

Hierbij dien je te weten en aanvaard je dat je alleszins verplicht bent om:

a.         Bookers te voorzien van accurate, waarachtige, recente en volledige Informatie;

b.         je toegevoegde Venyou te onderhouden en onverwijld te updaten wanneer noodzakelijk;

c.         vragen van Bookers over de Venyous die je aanbiedt te beantwoorden;

c.         je te houden aan de prijs die je opgeeft (eens er geboekt wordt door een Booker kan je dus de initieel opgegeven prijs niet meer verhogen);

d.         minstens een voorschot te vragen aan de Booker ten belope van minstens vijftien procent (15%) van de totale prijs die je vraagt voor je Venyou (dus inclusief eventuele schoonmaakkosten).

Je moet ook goed begrijpen dat je, door het uploaden van een Venyou, weet en aanvaardt dat jij als enige verantwoordelijk en aansprakelijk bent voor deze Venyou. Daarom sta je er voor in en ben jij er als enige verantwoordelijk voor:

a.         dat de Venyou(s) die je toevoegt en post geen inbreuk betekenen op overeenkomsten met derde partijen, zoals huur – of terbeschikkingstellingsovereenkomsten, reglementen van verenigingen van mede-eigenaars, etc.;

b.         de naleving van alle wettelijke en reglementaire verplichtingen die betrekking hebben op of van toepassing zouden zijn op de Venyous die je toevoegt. We raden je dus zeker aan je lokale wetgeving er op na te slaan alvorens een Venyou toe te voegen: zo zou het kunnen dat het aanbieden van bepaalde accommodaties verboden is dan wel onderhevig aan bepaalde voorwaarden, dan wel dat er specifieke wetgeving of reglementering is die je dient na te leven;

c.         enige (eigendoms- of andere) rechten van derden.

Voor bovenstaande zaken zijn wij geenszins verantwoordelijk noch aansprakelijk.

Ook hebben wij steeds het recht, op eender welk ogenblik en om eender welke reden, en zonder dat wij je dit op voorhand dienen te melden, een Venyou te verwijderen of op non-actief te zetten. Dit kunnen we o.a. doen (niet-limitatieve opsomming) wanneer we van mening zijn dat je Venyou om welke reden dan ook niet voldoet of ongepast is, wanneer je meerdere slechte beoordelingen hebt gekregen van Bookers, wanneer je informatie opgeeft die Bookers toestaat jou te contacteren buiten onze Diensten om, wanneer je onze Voorwaarden niet naleeft, of wanneer je in het algemeen zaken doet die ons of onze Diensten kunnen schaden.

Tot slot raden we je ook sterk aan de Venyou(s) die je toevoegt afdoende te verzekeren. Kijk hiertoe zeker je bestaande verzekering na om te checken wat onder je polis valt en neem indien nodig een bijkomende verzekering. Wij kunnen immers geenszins verantwoordelijk geacht worden noch zijn wij aansprakelijk voor enige schade die wordt toegebracht aan je Venyou door een Booker die via onze Diensten bij jou een Venyou heeft geboekt. Zoals toegelicht zijn wij immers geen partij bij de overeenkomst tussen Booker en Host en faciliteren wij enkel en alleen de contacten (voor meer uitleg hierover zie 3.)

4.3 Wat moet je doen wanneer je een aanvraag krijgt voor een boeking/waaruit bestaat jullie vergoeding?

Als je optreedt als Host en een boekingsaanvraag binnenkrijgt via onze Diensten, dan is het van belang dat je deze boeking accepteert of weigert binnen de 24u. Wanneer je dit niet doet, wordt de boeking automatisch geannuleerd.

Voor onze Diensten rekenen wij ieder kwartaal per unieke informatieaanvraag een vergoeding aan aan de Hosts (de "Venyou Fees"). Deze vergoeding bestaat uit een vast bedrag per type aanvraag zoals weergegeven in onderstaande tabel. Zoals je kan zien houden we de Venyou Fees bewust zeer laag om onze Hosts maximaal te laten genieten van het platform.

  Venyou Fee per aanvraag
Babyborrel             2,00 €
Communiefeest             2,00 €
Fotoshoot             4,00 €
Kookavond             2,00 €
Pool Party             2,00 €
Presentatie             2,00 €
Productlancering             2,00 €
Receptie             2,00 €
Seminarie             2,00 €
Showroom             2,00 €
Teambuilding             2,00 €
Trouwreceptie             4,00 €
Vergadering             2,00 €
Verjaardagsfeest             2,00 €
Verkoopsavond             2,00 €
Vernissage             2,00 €
Videoshoot             2,00 €
Workshop             2,00 €

 

Vb. Je biedt je Venyou aan  en krijgt in de  loop van de maanden januari, februari en maart  5 unieke aanvragen  voor een Trouwfeest en 2 unieke aanvragen voor  een workshop.  Onze Venyou Fee bedraagt na kwartaal 1 24 EUR (5 keer 4 EUR + 2 keer 2 EUR). Of er events effectief hebben plaatsgevonden  op jouw Venyou is irrelevant voor de berekening van de verschuldigde Venyou Fee. Je hebt dus volledig zelf in de hand hoeveel je kan bijverdienen met ons platform.

Onze Venyou Fee zal worden ingehouden van je kredietkaart, dan wel zullen we je hiervoor een factuur sturen, naar onze vrije keuze, binnen de zeven (7) dagen volgend op ieder kwartaal. Als we dit bedrag niet automatisch afnemen maar we vragen je dit te betalen naderhand, dan dien je dit bedrag aan ons over te maken binnen de zeven (7) dagen na factuurdatum.

Daar waar van toepassing, zullen belastingen en taxen (zoals in Europa: BTW) op deze Venyou Fee van toepassing zijn en aangerekend worden. In principe zit dit bedrag vervat in de  Venyous Fees zoals hierboven aangegeven, tenzij we dit uitdrukkelijk anders aangeven.

Wij hebben steeds het recht onze Venyou Fee naar boven af te ronden en eventuele kosten voor de omzetting van een betaling in andere valuta door te rekenen aan jou als Host. Valutaschommelingen, verhogingen van prijzen door leveranciers van ons, stijging van prijzen van hulpmaterialen, lonen, salarissen, sociale lasten, van overheidswege opgelegde kosten, (milieu)heffingen en belastingen, verzekeringspremies, verhoging van server- of andere werkingskosten, etc. (niet-limitatieve opsomming) geven ons steeds het recht onze Venyou Fee te verhogen. Als de betaling van onze Venyou Fee geweigerd wordt of onze Venyou Fee wordt niet betaald, om welke reden dan ook, geldt van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een jaarlijkse rentevoet van twaalf procent (12%), die jaarlijks wordt gekapitaliseerd, en ben je ons van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd gelijk aan tien procent (10%) van het factuurbedrag met een minimum van vijfentwintig euro (€25) onverminderd ons recht om hogere schade te bewijzen.

Onze Venyou Fee is in principe niet terugbetaalbaar. Indien er een vergissing is gebeurd, zullen we uiteraard naar best vermogen zo snel mogelijk het nodige doen om dit recht te zetten.

Je krijgt van ons altijd een factuur voor de aanrekening van onze Venyou Fee. Betwist je deze factuur, dan dien je ons dit binnen de zeven (7) dagen na factuurdatum mee te delen via aangetekend schrijven, op straffe van verval.

Voor de aanrekening van onze Venyou Fee zullen we je vragen ons te voorzien van je kredietkaartgegevens en dit de eerste keer dat je een aangevraagde boeking van een Booker accepteert.

Wanneer het event heeft plaatsgevonden, zullen we je een e-mail verzenden met de vraag om een review te geven over de Booker en diens gebruik van je accommodatie. Je bevestigt hierbij verplicht te zijn en aanvaardt deze reviews ook effectief in te vullen en dit op een correcte en adequate wijze. Dit is voor ons van belang zodat we de kwaliteit van de Bookers in het oog kunnen houden en zo ook de kwaliteit van onze Diensten kunnen optimaliseren.

4.4 Hoe bekom ik betaling voor mijn Venyou?

De betaling van de Venyou zelf gebeurt niet door ons, maar is de verantwoordelijkheid van de Booker.

Als Host regel je alle praktische en financiële afspraken rechtstreeks met de Booker. 

Je dient wel zeer goed te weten en je aanvaardt dat wij geenszins verantwoordelijk noch aansprakelijk zijn voor het nakomen van de verplichtingen van de Booker ten opzichte van jou als Host, waaronder doch niet beperkt tot de betaling van de prijs voor de Venyou in kwestie die een Booker bij jou boekt. Wij zijn geen partij bij de overeenkomst die tot stand komt tussen jou als Host en de Booker (voor meer informatie hierover zie 3).

4.5 Hoe kan je een Venyou boeken en wat zijn jouw verplichtingen als Booker?

Via de knop “Let’s Venyou” op onze homepagina kan je Venyous opzoeken en een Venyou boeken. Op basis van een aantal criteria die jij zelf aangeeft, zoals bijvoorbeeld wat je wil organiseren, waar je dit wil doen, voor welke gelegenheid, voor hoeveel gasten etc., krijg je op ons Digitaal Platform een aantal Venyous te zien.

Zodra je een Venyou hebt gevonden die je aanstaat, kan je:

a.         de eigenaar contacteren en vragen stellen over de Venyou, via de knop “Contact”;

b.         een Venyou boeken via de knop “Reserveer”.

Weet wel dat het je absoluut verboden is een Host te proberen contacteren buiten onze Diensten om.

Wanneer je een Venyou boekt via ons Digitaal Platform dien je goed te begrijpen en aanvaard je dat een overeenkomst tot stand komt tussen jou en de Host en dat je bijgevolg gehouden bent de Venyou effectief te laten doorgaan en de afspraken zoals gemaakt tussen jou en de Host, alsook de regels en beperkingen die de Host heeft opgelegd aan het gebruik van de Venyou, na te leven. Je erkent en aanvaardt dat je geen overeenkomst hebt met ons maar enkel met de Host, en dat jij, niet wij, gehouden bent je verplichtingen ten aanzien van de Host na te leven (voor meer informatie hierover zie 3).

Wanneer de Venyou heeft plaatsgevonden, zullen we je een e-mail verzenden met de vraag om een review te geven over de Host en diens accommodatie. Je bevestigt hierbij verplicht te zijn en aanvaardt deze reviews ook effectief in te vullen en dit op een correcte en adequate wijze. Dit is voor ons van belang zodat we de kwaliteit van de Hosts in het oog kunnen houden en zo ook de kwaliteit van onze Diensten kunnen optimaliseren.

 

4. Kan een boeking nog geannuleerd worden?

Als Booker kan je een boeking annuleren zolang je aanvraag door de Host nog niet werd geaccepteerd.

Zodra de Host de boeking geaccepteerd heeft kan deze in principe niet meer geannuleerd worden, noch door de Booker, noch door de Host.

Indien je als Host toch nog annuleert of een annulatie vanwege een Booker toestaat nadat je de boeking geaccepteerd hebt, dan dien je te weten en aanvaard je dat:

a.         je de Venyou Fee in ieder geval verschuldigd bent aan ons, ongeacht het feit dat het event niet meer doorgaat;

b.         jij en jij alleen verantwoordelijk bent voor deze annulatie ten aanzien van de Booker en deze jou hiervoor desgevallend zal kunnen aanspreken;

c.         een Booker je hiervoor ook een slechte review kan geven die publiek gemaakt kan worden op ons Digitaal Platform;

e.         wij de dagen dat je geannuleerd hebt als geblokkeerd of niet beschikbaar kunnen en mogen aangeven.

 

5. Wat indien er schade is toegebracht aan een Venyou?

Als Host raden we je altijd aan je verzekering te checken dan wel je bijkomend te verzekeren voor de vergoeding van eventuele schade die een Booker zou aanbrengen aan je Venyou.

Als Booker moet je weten en aanvaard je dat jij, en enkel jij, verantwoordelijk en aansprakelijk bent ten aanzien van de Host voor het achterlaten van de Venyou in dezelfde staat als deze waarin je hem hebt aangetroffen bij het betreden van de accommodatie. Jij bent verantwoordelijk en aansprakelijk voor alle handelingen en nalatingen die jij, dan wel je gasten of andere derden die je hebt uitgenodigd of waarvoor je instaat, stelt en alle schade die hier eventueel uit voortvloeit ten aanzien van de Host. Indien je schade toebrengt aan een Venyou, ben je verplicht deze schade integraal aan de Host te vergoeden.

Je dient wel zeer goed te weten en je aanvaardt dat wij geenszins verantwoordelijk noch aansprakelijk zijn voor schade aangebracht aan een Venyou. Wij zijn geen partij bij de overeenkomst die tot stand komt tussen Host en Booker (voor meer informatie hierover zie 3).

 

6. Wat moet je doen als je misbruik constateert of vermoedt van onze Diensten?

Als je misbruik van onze Diensten vermoedt of als je wordt geconfronteerd met een Booker of een Host of iemand die op onze Diensten rondsurft (hierna algemeen een “Gebruiker”) die zich ongepast gedraagt, waaronder, doch niet beperkt tot, Gebruikers die zich beledigend of gewelddadig gedragen of die zich schuldig maken aan ongewenste intimiteiten of ongepaste seksuele gedragingen, of waarvan je vermoedt dat ze jou of anderen (willen) bestelen, fraude of bedrog plegen, geld witwassen, of eender welk ongewenst of ongepast gedrag in het algemeen vertonen, waarschuw dan zo snel mogelijk de bevoegde autoriteiten (vb. de politie) en laat ons dit daarnaast ook zo snel mogelijk weten op volgend e-mail adres: privacy@venyous.be. Wij kunnen niet in jouw plaats optreden maar we kunnen wel het nodige doen om dergelijke Gebruikers de verdere toegang tot onze Diensten te ontzeggen of bijstand verlenen aan de autoriteiten waar we kunnen.

 

7. Wat met belastingen?

Afhankelijk van de frequentie waarop je als Host Venyous ter beschikking stelt op onze Diensten kan het dat de inkomsten die je hier uit haalt gekwalificeerd worden als beroeps- of diverse inkomsten, dan wel als andere inkomsten onderhevig aan belastingen, en dat je als Host deze inkomsten conform in de aangifte van je belasting moet opnemen.

We raden je dan ook zeker aan je hierover goed te informeren, al dan niet via een beroep op een derde die je hier meer informatie over kan geven, en indien noodzakelijk deze inkomsten ook effectief aan te geven.

Jij en jij alleen bent verantwoordelijk voor een correcte, complete en accurate belastingaangifte en wij wijzen elke aansprakelijkheid dienaangaande uitdrukkelijk af.

Wanneer wij bepaalde informatie nodig hebben om te voldoen aan onze eigen verplichtingen ten aanzien van de belastings- of enige andere administratie, hebben we het recht onze Gebruikers om deze informatie te vragen en dien je ons deze informatie dus onverwijld en op eerste verzoek te bezorgen. Doe je dit niet, dan ben je verantwoordelijk voor alle schade die wij hierdoor zouden kunnen lijden (vb. omdat we niet tijdig aan bepaalde van onze eigen belastingplichten dan wel verzoeken tot informatie vanwege de belastingadministratie hebben kunnen voldoen).

 

8. Wat zijn de do’s en don’ts bij het gebruiken van onze Diensten – Gedragsregels gebruikers

Bij het gebruik van onze Diensten verwachten wij van onze Gebruikers (hierna ook “je” of “jou”) dat ze zich verantwoordelijk en redelijk, als een goed huisvader, gedragen, in overeenstemming met onze Voorwaarden, met alle wetgeving en reglementering die op hen van toepassing is, dat ze al hun verplichtingen ten aanzien van de belastings- of andere administraties naleven en ook alle overeenkomsten die ze zouden hebben met derde partijen en andere relevante verplichtingen. Elk ander gebruik van onze Diensten is niet toegelaten.

Wanneer je onze Diensten gebruikt moet je weten dat je volgende zaken zeker niet mag doen, en aanvaard je de volgende zaken zeker niet doen (niet-limitatieve opsomming):

 1. het uploaden, downloaden, posten, e-mailen, analyseren of verzenden van enig materiaal, waaronder doch niet beperkt tot tekst, data, gegevens, afbeeldingen, foto’s, documenten en lay-outs, kunst, software, software tools en/of eender welke andere elementen of combinaties van elementen (hierna de ‘Content’) op of via onze Diensten, dewelke onwettig, schadelijk, bedreigend, beledigend, vulgair, intimiderend, lasterlijk, obsceen, pornografisch, godslasterlijk, onfatsoenlijk, opruiend, onrechtmatig, hatelijk, racistisch, etnisch, sociaal, politiek, juridisch, moreel, religieus aanstootgevend of anderszins verwerpelijk is, of een inbreuk zouden betekenen op de rechten van anderen, waaronder doch niet beperkt tot eigendoms- of intellectuele eigendomsrechten van anderen;
 2. het gebruiken van onze Diensten op een wijze dewelke, of het uploaden, downloaden, posten, e-mailen, analyseren of anderszins plaatsen van Content op of via onze Diensten dewelke, op enigerlei wijze onrechtmatig is of een inbreuk uitmaakt op andermans privacyrechten. Voor meer informatie met betrekking tot privacy en privacy-gerelateerde gegevens raden we je zeker aan onze Privacy Policy te raadplegen;
 3. je uitgeven voor een andere persoon of entiteit of je valselijk of verkeerdelijk voordoen als vertegenwoordiger van of verwant met een andere persoon of entiteit;
 4. het uploaden, downloaden, posten, e-mailen, analyseren of anderszins plaatsen van Content op of via onze Diensten wanneer dit een strafbaar feit zou uitmaken of anderen zou aanmoedigen een strafbaar feit te plegen, de rechten van derden zou schenden of jouw aansprakelijkheid of die van derden in het gedrang zou brengen of een inbreuk zou betekenen op enige (lokale, Belgische dan wel internationale-) reglementering of wetgeving;
 5. het uploaden, downloaden, posten, e-mailen, analyseren of anderszins plaatsen of zenden op of via onze Diensten van ongevraagde of niet-toegelaten reclame, spam, advertenties, promotiematerialen, kettingbrieven of enige andere vormen van sollicitatie;
 6. het uploaden, downloaden, posten, e-mailen, analyseren of anderszins plaatsen of zenden op of via onze Diensten van materiaal dat software virussen of andere computer codes, bestanden, programma’s of files bevat die als bedoeling hebben de functionaliteit van onze Diensten te onderbreken, verstoren of beperken of hier schade aan toe aanbrengen, dan wel aan onze Gebruikers of hun materiaal;
 7. het uploaden, downloaden, posten, e-mailen, analyseren of anderszins plaatsen of zenden op of via onze Diensten van valse of misleidende Informatie;
 8. het verstoren van of het u inlaten met de beveiliging van, of het misbruiken van, onze Diensten, systeembronnen, accounts, servers, en/of netwerken die verbonden zijn met onze Diensten;
 9. het je toegang verlenen tot of het knoeien met niet-publieke gedeelten van onze Diensten. Onbevoegde personen die proberen toegang te krijgen tot deze niet-publieke gedeelten kunnen en zullen worden vervolgd;
 10. het verstoren van het gebruik en plezier van andere gebruikers van onze Diensten of hier in in te grijpen;
 11. het oplichten of bedriegen van andere Gebruikers van onze Diensten;
 12. andere Gebruikers of onze Diensten te gebruiken om gelden wit te wassen of om de identiteit, de bron of de bestemming van illegaal verworven gelden of producten te verbergen;
 13. te “dataminen”, het gebruiken of toepassen van robots, spinnen, site search of lokalisatie-applicaties, of andere manuele of automatische tools of processen te gebruiken om de navigatiestructuur of presentatie van onze Diensten en de inhoud en de werking er van te achterhalen of te beïnvloeden, te indexeren, of in enige vorm te reproduceren of te omzeilen;
 14. gebruiksnamen of e-mailadressen of accounts van Gebruikers te verzamelen, op welke wijze dan ook, om hen ongevraagde e-mails toe te zenden of zonder toestemming op of naar onze Diensten te linken of te “framen”;
 15. headers te vervalsen of identificaties te vervalsen om de oorsprong van enige Content op of via onze Diensten gepost te verbergen of te manipuleren (direct dan wel indirect, al dan niet via het gebruik van software van derde partijen);
 16. het “framen” of “mirroren” van enig deel van onze Diensten, zonder onze voorafgaandelijke en schriftelijke toestemming;
 17. het gebruiken van metatags, codes of andere middelen die refereren naar onze Diensten (of het gebruiken van enige merken, handelsnamen, logo’s, slogans, afbeeldingen etc. van ons) om Gebruikers naar andere websites of digitale platformen te leiden of deze te gebruiken voor andere doeleinden dan waarvoor ze zijn bestemd;
 18. het wijzigen, aanpassen, in sublicentie geven, verkopen, reverse engineeren, ontcijferen, ontmantelen of afbreken van enig deel van onze Diensten en/of onze software, of anderen hiertoe aan te zetten;
 19. het posten, gebruiken, verzenden etc., direct of indirect, op welke wijze dan van ook, van enige Content of delen van onze Diensten of informatie hierop of via onze Diensten verkregen, voor enige andere doeleinden anders dan voor het gebruik van onze Diensten in overeenstemming met deze Voorwaarden;
 20. het aanbieden van een Venyou waartoe je niet gerechtigd bent of wat een inbreuk betekent op de rechten van of overeenkomsten met derden;
 21. het aanmaken van een account in naam van iemand anders;
 22. het aanbieden van informatie aangaande een Venyou die niet overeenstemt met de realiteit of die misleidend is, of het aanbieden aan een prijs of aan afspraken die je dan achteraf niet nakomt;
 23. het niet-naleven van gemaakte afspraken of boekingen als Host of als Booker;
 24. het afwerven van Gebruikers of Venyous voor concurrerende activiteiten, diensten, websites, applicaties, digitale platforms;
 25. het geven van informatie aan een Booker die hem in staat stelt jou als Host te contacteren buiten ons om en/of het in het algemeen gebruiken van onze Diensten om bepaalde Venyous of Bookers te vinden en dan deze Diensten aanbieden aan Gebruikers of afnemen buiten ons om en zonder onze tussenkomst of kennis;
 26. anderen aan te moedigen of bij te staan om alle voorgaande zaken te doen of je hierbij bij te staan.

Wanneer je onze Diensten gebruikt, weet dan dat je aanvaardt zelf verantwoordelijk te zijn voor alle risico’s die voortvloeien of zouden ontstaan ten gevolge van jouw toegang en gebruik van onze Diensten en je creatie of boeking van een Venyou.

Je bent zelf verantwoordelijk voor de bescherming van je paswoord en voor het controleren en waarborgen van de toegang tot je account. Mocht je kennis krijgen van of weet hebben van niet-toegelaten of onrechtmatig gebruik van je account of onze Diensten, of van enige beveiligings- of andere inbreuken, dien je ons dit onverwijld te laten weten (zie ook onder 6).

Jij bent ook zelf verantwoordelijk voor alle Content die je uploadt, downloadt, post, e-mailt, analyseert of anderszins plaatst, zendt of verkrijgt op of via onze Diensten. Wij hebben het recht deze na te kijken en op te volgen om te zien of je effectief onze Voorwaarden naleeft. Voor meer informatie over deze Content en andere data en de verantwoordelijkheden hieromtrent verwijzen we je graag door naar onze Privacy Policy, dewelke we je zeker aanraden om goed te lezen.

Jij bent zelf verantwoordelijk voor je communicatie, interacties en afspraken met andere Gebruikers. Venyous helpt Gebruikers enkel Venyous aan te bieden of te boeken door het faciliteren van contacten tussen Gebruikers en het voorzien van de middelen voor Gebruikers om Venyous aan te bieden of te boeken. In die zin ga je er dan ook mee akkoord geen (aansprakelijkheids-)vorderingen tegen ons in te stellen of klachten ten aanzien van ons (en met “ons” bedoelen we hier Venyous BVBA, maar ook onze zaakvoerders, aangestelden, agenten, werknemers, vertegenwoordigers of enige andere met ons verbonden of geassocieerde partners of derden) met betrekking tot schade of verliezen die je zou lijden door of via enige communicatie of Content op of via onze Diensten, eender hoe of door wie deze communicatie of Content is geüpload, gedownload, gepost, gemaild, geanalyseerd, verzonden of ontvangen, alsook dat je ons zal vrijwaren met betrekking tot alle vorderingen en voor kosten, inclusief gerechtskosten, die wij zouden oplopen ten gevolge van inbreuken op onze Voorwaarden door jou of je Host of Booker.

We willen je ook aanraden op een verstandige wijze op te treden, als een goed huisvader, en redelijke voorzorgen te nemen in al je communicaties, interacties en afspraken met andere Gebruikers, zeker wanneer je besluit af te spreken met een andere Gebruiker. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de gedragingen, noch voor de verklaringen of Informatie, van Gebruikers die van onze Diensten gebruik maken.

Wij verwachtten van jou dat je onze Voorwaarden strikt naleeft. Je moet weten dat dit voor ons heel belangrijk is om de integriteit en de goede werking van onze Diensten, alsook onze reputatie, te waarborgen en dat we niet zullen aarzelen (in rechte) op te treden tegen Gebruikers die onze Voorwaarden schenden, hetgeen ook kan inhouden dat we je Content, communicatie, account etc. kunnen opschorten, verwijderen en/of je de verdere toegang tot onze Diensten kunnen en zullen ontzeggen indien nodig (voor meer informatie hierover zie ook 11).

 

9. Wat moet je weten over intellectuele eigendomsrechten en gebruikslicenties?

De Website, het Digitaal Platform, onze Diensten en alle informatie (tekst, illustraties, video’s en audio), beelden, logo’s, iconen, software, design, toepassingen, rekenbladen, modellen, gegevens en andere elementen die beschikbaar zijn gesteld door ons op of via onze Diensten, inclusief de foto’s die wij op jouw vraag zijn komen maken van jouw Venyou, (hierna ‘onze Content’) zijn en blijven onze eigendom, dan wel van onze partners of derde partijen waarvan we eventueel bepaalde gebruiksrechten hebben verkregen. Je gebruik van onze Diensten geeft je geen eigendomsrecht op onze Diensten en onze Content. Je moet je er zeker rekenschap van geven dat al onze Diensten, inclusief de software, eigendoms- en vertrouwelijke informatie bevat die wordt beschermd door toepasselijke intellectuele eigendoms- en andere wetgeving. Onder voorbehoud van de beperkte rechten die uitdrukkelijk in deze Voorwaarden aan jou worden verleend, houden wij ons alle rechten voor op en met betrekking tot onze Content, Diensten, Website, Digitaal Platform, software en al onze andere IP-rechten, materialen of andere zaken in onze eigendom, door ons in licentie genomen, of door ons gecontroleerd.

Als Gebruiker mag je deze Content niet bijhouden, kopiëren, uitdelen, publiceren of op eender welke andere wijze gebruiken dan enkel op de wijze zoals toegestaan in onze Voorwaarden. Wat je uiteraard wel mag doen is naar onze Diensten verwijzen als dit de bekendheid van onze Diensten op een positieve manier ten goede komt, inclusief via sociale netwerken, voor zover elke weergave een duidelijke bronvermelding naar onze Diensten bevat en dit alles behoudens de mogelijkheid voor ons om hieraan op gelijk welk ogenblik en om gelijk welke reden een einde te stellen. Twijfel je of je iets doet dat wel toegelaten is, aarzel dan zeker niet ons hierover te contacteren zodat we samen met jou kunnen bekijken of je gedragingen al dan niet in ons voordeel zijn. Dit kan op volgend e-mailadres: privacy@venyous.be.

Je krijgt van ons, wanneer je onze Diensten gebruikt, wel een beperkt, niet-exclusief, niet-overdraagbaar, herroepbaar gebruiksrecht om onze Diensten en onze software te gebruiken voor zover noodzakelijk en op voorwaarde dat je ermee instemt onze Diensten en IP niet te wijzigen, te verhuren, te leasen, uit te lenen, te verkopen, uit te delen of er afgeleide werken uit te putten, noch geheel, noch gedeeltelijk. Het recht op gebruik van de (inhoud van de) Diensten wordt je verleend op voorwaarde dat je de inhoud niet wijzigt, dat je alle auteursrecht-, handelsmerk- en andere eigendomsvermeldingen intact laat en dat je akkoord gaat met alle voorwaarden, bepalingen en kennisgevingen waarvan de inhoud vergezeld gaat, of die anderszins op of via onze Diensten staan vermeld.

De Content die jij uploadt, downloadt, post, e-mailt, analyseert, verzendt of plaatst op of via onze Diensten is jouw verantwoordelijkheid en eigendom (met uitzondering van de eventuele foto’s die we op jouw vraag van jouw Venyou hebben genomen), dan wel van anderen waarvan je bepaalde zaken in licentie genomen zou hebben. We rekenen er op en het is jouw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat je Content geen inbreuk betekent op de rechten van anderen.

Wel geef je ons hierop, door het gebruik van onze Diensten, een niet-exclusief, overdraagbaar, eeuwig, onherroepbaar, overdraagbaar, sublicentieerbaar, gratis, wereldwijd (gebruiks-)recht om (niet-limitatieve opsomming):

a.         deze Content te gebruiken, kopiëren, bewaren, tonen, reproduceren, afspelen, opnemen, aanpassen, wijzigen, uitdelen, etc, voor eender welk doeleinde;

b.         van deze Content afgeleide werken te creëren of deze Content op te nemen in andere werken of Diensten;

c.         deze Content in sublicentie te geven op eender welke wijze en in eender welk medium dat nu of in de toekomst zou bestaan;

d.         deze Content te gebruiken om onze Diensten en hun functionaliteiten te evalueren, te meten en te verbeteren, om er technische moeilijkheden mee op te lossen, bepaalde werkpunten mee te identificeren of te gebruiken voor media- of andere doeleinden.

Door ons een suggestie te doen via de knop “Doe een suggestie”, aanvaard je dat je feedback en suggesties onze onherroepelijke eigendom worden, minstens, wanneer de eigendom niet (volledig) kan worden overgedragen, we hierop ook bovengenoemde gebruikslicentie verkrijgen, en dat je alle eigendoms- (inclusief morele rechten en/of elke rechten van intellectuele eigendom van welke aard dan ook aan ons overdraagt en dat we je kunnen vragen ons hiervan een schriftelijk bewijs te geven indien we dit nodig hebben.

Voor meer informatie over Data en Content verwijzen we je ook graag door naar onze Privacy Policy, dewelke we je aanraden goed door te nemen.

 

10. Wat met links naar andere Websites?

Onze Diensten kunnen hyperlinks bevatten naar de inhoud van derden of naar Websites, Digitale Platformen, materialen, diensten, bronnen, etc. van of die beheerd worden door derden (vb. Facebook). Wij zijn niet verantwoordelijk noch aansprakelijkheid voor de kwaliteit en correctheid van de inhoud, advertenties, producten, diensten, materialen, bronnen, etc. en andere zaken die hierop te vinden zijn of waarnaar deze verwijzen. Wij zijn ook niet de instantie die deze Websites, Digitale Platformen, materialen, diensten, bronnen, etc. of deze inhoud in het algemeen goedkeurt, publiceert, toestaat of aanmoedigt. De beheerders van die websites zijn de enige verantwoordelijken voor het naleven van de toepasselijke wetgeving en reglementering.

Wij zijn dan ook niet verantwoordelijk voor enige (directe dan wel indirecte) schade of verliezen die je zou lijden met betrekking tot of doordat je zou uitgaan van de correctheid van de inhoud van deze Websites, Digitale Platformen, materialen, diensten, bronnen, etc.

We raden je dan ook aan de (gebruiks- en andere) voorwaarden van deze derden goed na te kijken en na te leven.

 

11. Kunnen jullie Gebruikers de toegang ontzeggen tot jullie Diensten?

Wij kunnen en mogen steeds, op om het even welk tijdstip en naar eigen goeddunken, en zonder dat we je hiervan voorafgaandelijk in kennis dienen te stellen en zonder dat jij of enige andere derde partij hierdoor gerechtigd worden op enige schadevergoeding:

a.         onze Diensten geheel of gedeeltelijk veranderen, opschorten en tijdelijk of definitief buiten werking stellen;

b.         jouw toelating om onze Diensten te gebruiken intrekken, je account, paswoord of toegang beperken, opschorten of tijdelijk of definitief beëindigen;

c.         je account en alle relevante informatie en bestanden en gegevens in je account of profiel of Content verwijderen of je hiertoe de toegang ontzeggen. We zijn geenszins verplicht een account die we verwijderen geheel of gedeeltelijk bij te houden of hiervan een back-up te voorzien;

d.         Gebruikers met bepaalde IP-adressen te blokkeren of de toegang te ontzeggen;

e.         Gebruikers die onze Voorwaarden schenden of Diensten misbruiken te blokkeren of de toegang te ontzeggen.

We zijn niet verplicht – en mogelijks is het ons zelfs niet toegelaten op basis van een wettelijke verplichting –  je de reden hiervoor aan te geven, maar weet dat we zeker tot deze maatregelen kunnen overgaan in volgende gevallen (niet-limitatieve opsomming):

a.         indien we ontdekken of substantiële vermoedens hebben dat je onze Diensten gebruikt voor niet-toegelaten of illegale doeleinden;

b.         indien we vermoeden of weten dat je onze Voorwaarden schendt;

c.         indien je meerdere slechte reviews krijgt of ons klachten over jou bereiken van andere Gebruikers van onze Diensten;

d.         indien je afspraken maakt met Bookers of Hosts buiten onze Diensten om;

d.         indien je onze facturen niet (tijdig) betaalt.

 

12. Afwijzing, uitsluiting en beperking van aansprakelijkheid, afstand van recht en vrijwaring

Wij (en met ‘wij’ bedoelen we Venyous BVBA maar ook onze partners, agenten, directeurs, verantwoordelijken, bedienden, werknemers, informatieverstrekkers, dienstverleners, leveranciers, onderaannemers, zaakvoerders, personen die ons licenties verstrekken of bezitten en/of alle andere betrokken of geassocieerde personen) zijn niet aansprakelijk voor jouw toegang tot en jouw gebruik van onze Diensten. Dit gebeurt geheel op je eigen risico.

Om die reden zijn de volgende bepalingen alleszins (niet-limitatief) op jou van toepassing en aanvaard je ook dat deze op jou van toepassing zijn:

12.1 Informatie beschikbaar op of via onze Diensten

De meeste informatie op onze Diensten wordt door onze Gebruikers voorzien en dit op hun initiatief en op hun verantwoordelijkheid. Door je gebruik van onze Diensten aanvaard je dat wij de informatie, producten, Content, diensten aangeboden door Gebruikers of derde partijen geenszins moeten controleren en hier in se niet voor verantwoordelijk zijn. Om deze reden garanderen wij niet dat de informatie op onze Diensten juist, actueel of volledig is. De informatie op onze Diensten kan technische onjuistheden en( type-)fouten bevatten. Wij aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid (en sluiten uitdrukkelijk de verantwoordelijkheid uit) voor het zodanig bijhouden van onze Diensten, dat de informatie erop te allen tijde actueel is of dat de op onze Diensten geplaatste informatie juist of volledig is.

Bijgevolg dien je de juistheid en volledigheid van alle op onze Diensten geplaatste informatie te controleren alvorens enige beslissing te nemen met betrekking tot enige dienst, enig product of enige andere zaak, ongeacht of die op of via onze Diensten of anderszins wordt aangeboden, en hier niet zonder meer en zonder er over na te denken op in of voort te gaan.

Wij zijn niet verantwoordelijk voor enige schade die je zou lijden of aan anderen zou toebrengen of die anderen zouden lijden door het gebruik van onze Diensten of de Content beschikbaar op of via onze diensten.

Geen enkel advies, informatie of Content, mondeling of schriftelijk, verkregen door jou via ons of via of vanaf onze Diensten creëert enige garantie of voorwaarde in jouw voordeel of een afwijking aan deze Voorwaarden in jouw voordeel.

12.2 Gebruik van onze Diensten

Het gebruik van onze Diensten gebeurt geheel op je eigen risico.

Jij bent zelf verantwoordelijk voor het aanschaffen, configureren en onderhouden van al je computer hardware, software, telefoondiensten en enige andere materialen en diensten nodig voor de toegang tot en het gebruik van onze Diensten.

Onze Diensten worden ter beschikking gesteld zoals zij zijn, zonder expliciete of impliciete waarborgen van gelijk welke aard. Voor zover en voor zoveel als mogelijk onder het toepasselijk recht en zonder dat volgende opsomming limitatief is, sluiten wij elke verantwoordelijkheid uit voor aanbiedingen, waarborgen, omstandigheden, waarborgen van niet-overtreding, verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, prestaties, duurzaamheid, beschikbaarheid, nauwkeurigheid of volledigheid van onze Diensten. Het gebruik van een bepaalde werkwijze, bepaalde handelspraktijken of een courant gebruik doen onder geen beding aanbiedingen, waarborgen of bijzondere voorwaarden ontstaan.

Het Internet is geen veilig medium, kan onbeschikbaar worden of het voorwerp zijn van (on)vrijwillige schendingen van de veiligheid en privacy. De beschikbaarheid van onze Diensten kan getroffen worden door talrijke factoren, waarover wij geen controle hebben. Het is mogelijk dat onze Diensten niet ononderbroken veilig of privé beschikbaar zijn.

Wij zijn niet aansprakelijk ten aanzien van jou of enig ander persoon, voor verlies of schade die jij of enige andere persoon lijdt ten gevolge van een faling of de weigering van ons om gevolg te geven aan een bericht dat via onze Diensten of per e-mail aan ons gericht werd, noch voor het niet of laattijdig ontvangen, kennisnemen, behandelen of aanvaarden van dergelijke berichten door ons, noch voor verlies of schade die geleden werd ingevolge een operationele faling, slechte werking, onderbreking, verandering, wijziging of verwijdering van onze Diensten en/of de e-maildiensten.

Zonder enige beperking van het voorgaande, waarborgen wij niet dat:

a.         onze Diensten compatibel zijn met jouw computer, randapparatuur en software;

b.         onze Diensten beschikbaar zullen zijn, zonder onderbreking zullen werken, vrij zullen zijn van fouten of dat alle fouten verbeterd zullen worden;

c.         onze Diensten aan jouw noden zullen voldoen;

d.         de informatie die op of via onze Diensten verkregen kan worden, nauwkeurig, volledig, in de juiste volgorde of tijdig beschikbaar is of zal zijn;

e.         sommige of bepaalde resultaten verkrijgbaar zullen zijn via onze Diensten;

f.          het gebruik van onze Diensten – inclusief het browsen en downloaden van informatie – vrij zal zijn van virussen, ‘Trojaanse paarden’, ‘wormen’ en/of andere vernietigende of schadelijke elementen;

g.         het gebruik van onze Diensten niet indruist tegen de rechten (inclusief de intellectuele eigendomsrechten) van om het even welk individu.

Wij wijzen voor dergelijke zaken alle aansprakelijkheid af in de ruimste zin mogelijk binnen het toepasselijk recht (voor meer informatie aangaande de uitsluiting van onze aansprakelijkheid zie ook 12.3).

12.3 Uitsluiting van aansprakelijkheid

Onze verbintenissen zijn alleszins middelenverbintenissen. Op geen enkele wijze garanderen wij ook maar enig resultaat uit het gebruik van onze Diensten.

Wij zullen in geen enkel geval (behoudens in geval van zware fout of bedrog) aansprakelijk zijn ten aanzien van onze Gebruikers of enig ander derde voor enig (direct dan wel indirect) gebruiksverlies, productieverlies, inkomstenverlies of winstverlies (reëel of ingeschat), marktverlies, economisch verlies, speciaal, incidenteel, rechtstreeks of onrechtstreeks verlies of schade, hetzij op basis van contractuele of buitencontractuele aansprakelijkheid, hetzij op basis van enige andere juridische grondslag die voortvloeit uit, verband houdt met of te maken heeft met het gebruik van de Diensten door onze Gebruikers of enige andere persoon en dit ongeacht nalatigheid, fouten of overtredingen door ons en ongeacht het feit of wij op de hoogte gebracht werden van de mogelijkheid dat onze Gebruikers of een andere persoon een dergelijk(e) verlies of schade zou kunnen lijden.

Onze aansprakelijkheid, voor zover zij al in het gedrang zou komen, is in ieder geval te allen tijde beperkt tot de aansprakelijkheid die in de gegeven feitelijke omstandigheden verplicht is opgelegd door de wet, en is in ieder geval gelimiteerd tot het laagste van volgende twee bedragen: (1) het bedrag van de uitkering van de door ons aangegane verzekeringspolissen of (2) tot een maximum bedrag van tweehonderd vijftig euro (€ 250).

12.4 Afstand van recht

Hierbij zie je voor eens en altijd af van alle rechten, aanspraken, klachten, eisen, acties, maatregelen, aansprakelijkheidsvorderingen, verplichtingen, wettelijke boeten, kosten en vergoedingen van om het even welke aard, die op om het even welke gekende of ongekende manier ontstonden, en die nu of later voortvloeien uit, te maken hebben met of verband houden met jouw gebruik van de Diensten, ten opzichte van ons.

12.5 Vrijwaring

Onze Gebruikers dienen ons volledig te vrijwaren en te verdedigen tegen alle vorderingen en procedures met betrekking tot alle aansprakelijkheden, uitgaven en kosten, met inbegrip van alle redelijke juridische kosten en uitgaven zonder beperking, die we oplopen in het kader van een schadeclaim of eis die voortvloeit uit of verband houdt met jouw gebruik van onze Diensten. Onze Gebruikers dienen ons bovendien volledig schadeloos stellen voor alle schade, met inbegrip van gerechts- en andere kosten, die ontstaan naar aanleiding van onze verdediging inzake de hierboven genoemde vorderingen en/of procedures.

Je wordt verwacht te goeder trouw met ons samen te werken bij de verdediging tegen vorderingen of eisen. Je dient je volledige medewerking te verstrekken bij vragen om advies en informatie die door ons verstrekt dienen te worden in het kader van een betwisting of een procedure, in mondelinge of geschreven vorm.

 

13. Wat wanneer je geen gebruik meer maakt van onze Diensten?

Deze Voorwaarden blijven volledig van kracht zolang je van onze Diensten gebruik maakt.

Wanneer je geen gebruik meer maakt van onze Diensten, vrijwillig dan wel onvrijwillig (omdat je account vb. door ons werd verwijderd), zullen alle bepalingen van deze Voorwaarden van toepassing blijven, behoudens deze die omwille van hun natuur of aard komen te vervallen of reeds volledig hun uitwerking hebben gehad, en mogen wij uw persoonlijke informatie blijven gebruiken en meedelen overeenkomstig de door ons gehanteerde Privacy Policy, alsook blijft onze gebruikslicentie zoals omschreven onder 9. onverkort in ons voordeel bestaan.

Wij zijn geenszins verplicht jouw data of Content bij te houden of er een back up van te nemen bij het einde van dienstverlening.

 

14. Overige aangelegenheden

14.1 Nederlands is de regerende taal

Deze Voorwaarden en de relatie en overeenkomst met onze Gebruikers, alsook alle eventuele bestaande of toekomstige betwistingen, zullen in principe worden behandeld in het Nederlands, behoudens ons uitdrukkelijk andersluidend voorafgaandelijk en schriftelijk akkoord. Je begrijpt en aanvaardt dat wanneer we enige Diensten of communicatie in een andere taal aanbieden we dit voor informatiedoeleinden doen en als toegift naar jou toe (behoudens indien er enkel een Engelse tekst aanwezig is) en dat je verwacht wordt wanneer je onze Voorwaarden niet begrijpt beroep te doen op een juridisch adviseur of raadsman die je kan helpen onze Voorwaarden te begrijpen en dit op je eigen kosten.

14.2 Onze verhouding

Deze Voorwaarden en de relatie en overeenkomst met onze Gebruikers creëert geen enkele band van ondergeschiktheid tussen ons en onze Gebruikers, noch is er sprake van enige handelsagentuur, aanstelling, partnership, joint venture, werkgevers/werknemersrelatie, vastgoedmakelaarsrelatie of enige andere vergelijkbare band tussen ons. Wanneer je ervoor kiest om Host te worden of Booker, ben je enkel en alleen een deelnemer of afnemer van onze Diensten, en als Host, een onafhankelijke, derde partij aanbieder van Venyous via onze Diensten.

Het is je niet toegestaan om enige belofte, garantie of sterkmaking dan wel verbintenis in onze naam en/of voor onze rekening te doen ten opzichte van derden of ons op enige wijze te verbinden of te proberen verbinden, op welke wijze dan ook. Je mag je niet voordoen als onze partner, agent, vertegenwoordiger of enige andere band met ons voorhouden, tenzij we je hiertoe voorafgaandelijk en schriftelijke toestemming toe hebben verleend.

14.3 Overdracht van rechten

Wij zijn vrij om onze rechten en verplichtingen zoals omschreven in deze overeenkomst over te dragen zonder dat we hiervoor toestemming van jou nodig hebben of je hiervan in kennis dienen te stellen. Jij mag je rechten en verplichtingen onder deze Voorwaarden wel niet, rechtstreeks of onrechtstreeks, overdragen aan een derde zonder onze voorafgaandelijke en schriftelijke toestemming

14.4 Onafhankelijkheid van clausules

Indien een bepaling in onze Voorwaarden geacht wordt geheel of gedeeltelijk onwettig, ongeldig of onafdwingbaar te zijn krachtens een toepasselijk recht van welke aard ook, wordt die bepaling geacht geen deel uit te maken van deze Voorwaarden en zal de rechtsgeldigheid, de geldigheid of de afdwingbaarheid van de resterende bepalingen van deze Voorwaarden niet worden aangetast.

Indien dergelijke onwettige, ongeldige of onafdwingbare bepaling of een deel ervan de algehele aard van (een bepaling van) deze Voorwaarden aantast, zullen we alle mogelijke inspanningen leveren om onmiddellijk te goeder trouw in een geldige vervangende bepaling te voorzien, dan wel zal een rechtbank deze bepaling vervangen door een andere bepaling die er zo nauw mogelijk bij aansluit. De bepalingen of het deel van de bepalingen die wel geldig zijn zullen onverkort van toepassing blijven.

15.5 Publiciteit en communicatie

Je mag naar onze Diensten verwijzen als dit de bekendheid van onze Diensten op een positieve manier ten goede komt, inclusief via sociale netwerken, voor zover elke weergave een duidelijke bronvermelding naar onze Website bevat en dit alles behoudens de mogelijkheid voor ons om hieraan op gelijk welk ogenblik een einde te stellen.

Twijfel je of je iets doet dat wel toegelaten is, aarzel dan zeker niet ons hierover te contacteren zodat we samen met jou kunnen bekijken of we al dan niet kunnen instemmen met de publiciteit die je geeft aan onze Diensten. Dit kan je doen op volgend e-mailadres: privacy@venyous.be.

Je aanvaardt dat we al onze communicatie met of naar jou elektronisch mogen voeren of verzenden door ofwel deze communicatie te verspreiden via onze Diensten dan wel naar het e-mailadres te verzenden dat je hebt opgegeven bij de aanmaak van je account, of op enige andere wijze vrij door ons te kiezen. Het staat je vrij je toestemming hiervoor in te trekken door ons te contacteren, maar dan ben je ook niet meer gerechtigd van onze Diensten gebruik te maken aangezien we je dan niet meer kunnen bereiken of kunnen inlichtingen over belangrijke en relevante zaken, zoals bijvoorbeeld een aanpassing aan onze Voorwaarden en/of Diensten.

15.6 Volledige overeenkomst

Deze Voorwaarden, inclusief onze Privacy Policy, Cookie Policy en specifieke richtlijnen of regels die we afzonderlijk posten voor welbepaalde doeleinden of dienstverleningen, maken de volledige overeenkomst uit tussen ons en onze Gebruiker met betrekking tot onze Diensten. Ze vervangen en vernietigen alle voorgaande, mondelinge of schriftelijke overeenkomsten, mededelingen, offertes, voorstellen of briefwisseling, die tussen ons en onze Gebruikers werden uitgewisseld of die tot stand kwamen met betrekking tot onze Diensten.

15.7 Afstand van recht

Indien wij afstand hebben gedaan van een bepaald recht of nagelaten hebben één van onze rechten onder deze Voorwaarden af te dwingen, kan deze afstand nooit worden geïnterpreteerd als een afstand van enig ander recht onder deze Voorwaarden, zelfs indien beide gevallen grote overeenkomst vertonen.

De rechten en remedies die wij hebben onder deze Voorwaarden zijn cumulatief met en alleszins een aanvulling ten opzichte van enige andere rechten en remedies die we hebben op basis van enige wet- of regelgeving, behoudens wanneer deze wet- of regelgeving exclusief in bepaalde rechten of remedies voorziet.

15.8 Overmacht

Wij zijn niet aansprakelijk voor een tekortkoming in de nakoming van onze verplichtingen die veroorzaakt is door overmacht of hardship. Onder overmacht en hardship, wordt onder meer verstaan (louter illustratieve opsomming): valutaschommelingen, verhogingen van serverprijzen, prijzen van hulpmaterialen, lonen, salarissen, sociale lasten, van overheidswege opgelegde kosten, heffingen en belastingen, verzekeringspremies; ijsgang; bijzondere weersomstandigheden; staking; mobilisatie; oorlog; ziekte; ongevallen; communicatie- en informaticastoringen; overheidsmaatregelen; uitvoerverbod; transport- en/of verplaatsingsbelemmeringen; panne; file; terroristisch acties, aardbevingen, platvallen van satellieten- of netwerken of servers door welke omstandigheden dan ook, of enige andere rampen of reden buiten onze controle waardoor we onze verplichtingen niet kunnen nakomen, zonder dat dit aan ons te wijten is.

10.9 Kennisgevingen

Behoudens uitdrukkelijke andersluidende vermelding, dienen alle mededelingen, kennisgevingen, toelatingen, goedkeuringen, vragen of enige andere communicatie vereist of toegelaten uit hoofde van huidige Voorwaarden en/of haar uitvoering, schriftelijk te gebeuren per aangetekend schrijven aan onze maatschappelijke zetel zoals vermeld in de aanvang van deze Voorwaarden of op volgend e-mailadres: privacy@venyous.be, of aan elk ander adres dat door één van de partijen minstens één maand op voorhand schriftelijk is meegedeeld aan de andere partijen per aangetekend schrijven.

10.10 Titels

De beschrijvende titels in deze Voorwaarden zijn enkel voor het gebruiksgemak en hebben geen invloed op de betekenis of opbouw van enige clausule in deze Voorwaarden.

 

10. Contact en feedback

Wanneer je niet akkoord zou gaan met (enige bepalingen in) onze Voorwaarden, niet tevreden zou zijn met onze Diensten of hier een opmerking over hebt, of wanneer je van mening bent dat onze Diensten of andere Gebruikers handelingen zouden stellen de een inbreuk zouden betekenen op je (privacy-, eigendoms- of enige andere rechten), contacteer ons dan alsjeblieft meteen op volgend e-mailadres: privacy@venyous.be of staak je gebruik van onze Diensten/beëindig je account.

Wij zullen ons best doen – maar zijn hier niet toe verplicht – je opmerkingen en vragen zo snel mogelijk te beantwoorden en waar nodig of mogelijk de nodige acties te ondernemen.

Heb je een leuke suggestie of geef je ons graag wat feedback over hoe we onze Diensten kunnen verbeteren, dan kan je ons e-mailen op het adres hierboven vermeld, of je kan gebruik maken van onze tab “Doe een suggestie” die je bovenaan op onze homepagina kan vinden. Door ons een suggestie te doen, aanvaard je wel dat jouw feedback en suggesties onze onherroepelijke eigendom worden en dat je alle eigendomsrechten (inclusief morele rechten en elke rechten van intellectuele eigendom van welke aard dan ook) aan ons overdraagt en dat we je kunnen vragen ons hiervan een schriftelijk bewijs te geven indien we dit nodig hebben.

 

11. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

Deze Voorwaarden worden beheerst door het Belgisch Recht.

Alle geschillen die over de geldigheid, de interpretatie, de uitvoering van deze Voorwaarden eventueel zouden kunnen rijzen, zullen zoveel mogelijk beslecht worden op minnelijke wijze. Slagen we er niet in samen met jou een minnelijke oplossing te vinden, dan zijn de bevoegde rechtbanken van onze maatschappelijke zetel bevoegd om over alle geschillen te oordelen.